VPR MISS INDIA 2022

Our Winner

Winner

VPR Miss India 2022

Khushi Dahiya Chhikara

1st Runner Up

1st Runner Up

VPR Miss India 2022

Khushi Gupta

2nd Runner Up

2nd Runner Up

VPR Miss India 2022

Tisha Jain